13 synonimy znalezione w 1 grupach
1
Znaczenie: pigga upp [v]
sätta liv i, egga, sporra, driva, animera, ge motivation åt, inspirera, entusiasmera, liva, uppliva, reta, öka, stimulera

Synonimy dla ge

37 synonimy znalezione w 30 grupach

Synonimy dla motivation

7 synonimy znalezione w 6 grupach

Synonimy dla åt

2 synonimy znalezione w 2 grupach

ge motivation åt Synonimy - Szwedzki wyrazy spokrewnione z ge motivation åt